آغاز ثبت نام اعضای حقیقی و حقوقی کانون کارآفرینی استان خوزستان

واحد های روستایی

ثبت ایده

واحد های صنعتی

مشاغل خانگی

واحد های فناور

ریاست کانون کارآفرینی استان خوزستان

احمد هرمز

نزدیک به ۲۴۰ قانون مؤثر در توسعه کسب و کار داریم که در صورت اجرایی شدن حداقل در استان بین ۳۰ تا ۳۷ درصد مشکل بیکاری را به راحتی حل می کنند ولی برداشت های سلیقه ای و موانعی که برخی مدیران بر سر راه تولید می گذارند، بیشتر ایجاد مشکل می کند.

 در صنعت، کشاورزی، شهرک های صنعتی و مشاغل خانگی برخی قوانین هنوز اجرا نشده که به صورت ویژه آنها را شناسایی و بررسی کردیم تا با اجرایی شدن آنها از کارآفرینان حمایت کنیم.

  • اعضای کانون
  • اهداف کانون
  • فعالیت ها

کارآفرینان برتر منتخب در جشنواره های کارآفرینی، در حوزه های مختلف صنعتی، تولیدی، خدماتی،کشاورزی

نمایندگان تشکل ها و سازمان هاي غیردولتی(NGOها ) فعال استان در حوزه کارآفرینی

اساتید برجسته و اعضای هیأت علمی دانشگاههای استان که دارای سوابق علمی و اجرایی چون تحقیق، تألیف و تدریس در موضوع کارآفرینی باشند.

افزایش توان مدیریتی استان در کمک به شناسایی موانع توسعه کارآفرینی جهت دستیابی به راهکارهای رفع این موانع

هم افزایی و مشارکت حداکثری کارآفرینان در تصمیم سازی مدیران ارشد استان در زمینه توسعه کارآفرینی
ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت گسترش و ترویج انواع کارآفرینی (اقتصادی، اجتماعی و…) و نهادینه سازی فرهنگ آن در استان
مشاوره و کمک به تصمیم گیري هاي مدیران ارشد استان و افزایش ضریب اطمینان تصمیمات اتخاذ شده در زمینه کارآفرینی
شناسایی، طرح و بررسی موانع کارآفرینی در استان در مراحل مختلف از خلق ایده، ایجاد کسب و کار، رشد، تثبیت و خروج از کسب و کار و ارایه راهکارهاي عملیاتی بهبود وضعیت
شناسایی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی استان
بررسی قوانین و مقررات مرتبط با کارآفرینی و ارائه راهکارهاي عملیاتی به منظور تسهیل قوانین رفع مغایرت ها و موانع قانونی موجود، به مدیران مرتبط استانی / کشوري
ارتباط مؤثر با سازمانها و نهادهاي مرتبط در استان از جمله دانشگاهها، مراکز رشد و مؤسسات پژوهشی
کمک فکري، اظهارنظرهاي مشورتی و ارایه پیشنهادات سیاستی مؤثر به مدیران ارشد دستگاه هاي اجرایی استان و دفتر توسعه کارآفرینی وزارت در امر تصمیم گیري و اجراي برنامه هاي توسعه کارآفرینی
شناسایی و مستند سازي تجربیات کارآفرینان استان و برقراري ساز و کارهاي مناسب جهت تعامل مستمر با آنها
کمک فکري، اظهارنظرهاي مشورتی و ارایه پیشنهادات سیاستی مؤثر به مدیران ارشد دستگاه هاي اجرایی استان و دفتر توسعه کارآفرینی وزارت در امر تصمیم گیري و اجراي برنامه هاي توسعه کارآفرینی
کمک فکري و مشاوره به مدیر کل استان جهت پیشبرد اهداف توسعه کارآفرینی استان
ایجاد ارتباط مستمر با خیرین استان و ایجاد فضاي لازم جهت تشکیل جامعه خیرین کارآفرین استان با هدف توسعه کارآفرینی در کشور
ارائه گزارش هاي دوره اي اقدامات و نتایج مطالعات به اداره کل

کارآفرین کیست؟

فردی  که با تکیه بر نوآوری، تشخیص فرصت ها و پذیرش مخاطره، ارزش جدید به وجود می آورد.

(جدید در سطح بنگاه/ سازمان، بازار/ جامعه یا جهان)

کارآفرینی

فعالیت مخاطره پذیری است که هسته اصلی آن نوآوری در مدیریت کسب و کار،خدمت، فرآیند و محصول بوده و نتیجه آن دستیابی به ارزش افزوده بالا، رقابت پذیری، تحصیل ثروت و ایجاد اشتغال مولد است.